การประชุม คกก.บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/65

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญามหาบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท / การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการแต่งตั้งเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ

กิจกรรมอื่นๆ