การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มรท.

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และกลุ่มบุคคลในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์, ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า และ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน พร้อมกันนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของ ITCศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วย
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะต้องเข้าแสดงวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นลำดับต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ