การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มรท.

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากข้าราชการและพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายหลังปิดหีบการลงคะแนนเสียงในเวลา 16.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าข้าราชการและพนักงานที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน และได้สรุปผลเป็นดังนี้
หมายเลข 1 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์  ได้รับคะแนนเสียง 153 คะแนน
หมายเลข 2 ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า  ได้รับคะแนนเสียง 305 คะแนน
หมายเลข 3 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน  ได้รับคะแนนเสียง 11 คะแนน
จากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง จำนวน 562 คน มาใช้สิทธิ จำนวน 489 คน และไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 20 คน

กิจกรรมอื่นๆ