มรภ.เทพสตรี เปิด ม.จัดสนามสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นสถานที่ในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนในจังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี อุทัยธานี และสระบุรี เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการของศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2564 เป็นจำนวน 2,054 คน แบ่งเป็น ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 605 คน และศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,449 คน

กิจกรรมอื่นๆ