การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มรท.ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์พร้อมตอบข้อซักถามของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งมีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเข้าแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์, ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า และ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน

กิจกรรมอื่นๆ