ผวจ.ลพบุรี และนายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ตรวจเยี่ยม นศ.ทุนพระราชทานฯ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์, รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์, อ.พัชรี ชีวะคำนวณ อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ น.ส.นันทิดา เขอะมา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมให้การต้อนรับ คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี, คุณวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งสอบถามปัญหาและความต้องการของนักศึกษาในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมกันนี้ได้มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทานในครั้งนี้ด้วย
สำหรับโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2531 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาในถิ่นทุรกันดารมีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นตามความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษานำความรู้ และประสบการณ์กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษา เกิดสำนึกในความเป็นคนไทย รักถิ่น รักประเทศ และรักการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

กิจกรรมอื่นๆ