การประชุม คกก.โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ดนตรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งพิเศษ/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนผังการจัดห้องประชุมและนิทรรศการในห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี / การพิจารณาตารางกิจกรรม แผนผัง และกำหนดการจัดกิจกรรมลานวิถีไทย ณ ลานวัฒนเทพ

กิจกรรมอื่นๆ