การประชุม คกก.ดำเนินการจัดกิจกรรมวันราชภัฏ

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันราชภัฏ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันราชภัฏที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม อาทิ พิธีสงฆ์ พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีมอบครุยปริญญากิตติมศักดิ์ พิธีมอบรางวัลเพชรเทพสตรี พิธีมอบรางวัลบุคลากรผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย

กิจกรรมอื่นๆ