มรท.ร่วมพิธีลงนาม MOU การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับสาระสำคัญตามบันทึกลงนามในครั้งนี้เพื่อดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง โดยจัดตั้งเป็น "เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ" เพื่อร่วมกันปฏิรูประบบบริหารจัดการงานวิจัยระดับสถาบันและระดับเครือข่ายเพื่อพัฒนานักบริหารจัดการงานวิจัยและชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยใหม่และนักวิจัยทุกประเภทของแต่ละสถาบันให้มีคุณธรรมและจริยธรรมการวิจัยในระดับสูง เพื่อร่วมกันสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การวิเคราะห์ สังเคราะห์และถอดบทเรียนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม เชิงสิ่งแวดล้อม และเชิงสาธารณะอื่น ๆ และเพื่อร่วมกันดำเนินงาน รวบรวม กลั่นกรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นเร่งด่วนเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจในกรรมการบริหารระดับสูงของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

กิจกรรมอื่นๆ