การเสวนาวิชาการ ตามรอยพระนางจามเทวี จากลวปุระ สู่หริภุญชัย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ธนิดา ภู่แดง ประธานชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, คณาจารย์ ส่วนราชการ และภาคประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ คุณกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ตามรอยพระนางจามเทวี จากลวปุระ สู่หริภุญชัย ซึ่งจัดโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการเสวนาทางวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย โดยเฉพาะการชำระสะสางปัญหาเรื่องเส้นทางเสด็จของพระนางจามเทวีโดยชลมารค ตั้งแต่เมืองลพบุรีถึงลำพูน และเพื่อสร้างความสำคัญและความตระหนักรู้ให้กับผู้เข้าร่วมการเสวนาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ อาจารย์พิเศษ สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์พิเศษภาควิชาการออกแบบศิลปะ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย 

กิจกรรมอื่นๆ