การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/65

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแก้ผลการเรียน ร. (I) นักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อนำเสนอต่อสภาวิชาการ / การพิจารณาขอเพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชาในเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) / การพิจารณาปรับแผนการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ / การพิจารณาการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ