การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/65

อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาติดตามรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร และคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน (1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2564) / การพิจารณาการขอจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ