การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณาข้อมูลบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณา สมอ.08 การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา / การพิจารณาขออนุมัติผลการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน M (ขาดสอบ) นักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน (1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2564)
โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่งมาราธอนในโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและเชียร์กีฬาภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ อ.นวลชื่น ธานีพูน และ น.ส.ธิดาพร พวงอำไพ ในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ