การสัมมนาการประเมินการสอนและการจัดทำเอกสารหลักฐานการสอนฯ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาการประเมินการสอนและการจัดทำเอกสารหลักฐานการสอน ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การประเมินผลการสอน พ.ศ.2564 ในรูปแบบการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการได้มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจขั้นตอน กระบวนการการประเมินผลการสอน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนในการขอพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนา
สำหรับสัมมนาครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น 3 วัน คือในวันที่ 24 และ 28 มกราคม 2565 และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบการบรรยาย โดยในวันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นการจัดบรรยายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ / วันที่ 28 มกราคม 2565 เป็นการจัดบรรยายให้แก่คณาจารย์ และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการจัดบรรยายให้แก่ผู้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สนใจเป็นผู้ประเมินการสอนในบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ