การประชุม คกก.พิจารณา ขรก.พลเรือนดีเด่น มรท. ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมอื่นๆ