การเสวนาวิชาการ สืบสานงานศิลป์ แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชฯ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี คุณกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาวิชาการ สืบสานงานศิลป์ แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช "สรรพตำราและองค์ความรู้ บนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี และสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำหรับการเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้ตระหนักในความสำคัญขององค์ความรู้บนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ผศ.วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, รศ.โรจน์ คุณอเนก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งการวิจัยแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร.ภญ.อัญชลี จินตพัฒนากิจ รองคณบดีฝ่ายการคลัง และอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณเครือวัลย์ ก้านลำไย ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสมุนไพร ต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง จ.ลพบุรี และ ดร.คมสันต์ ชไนศรรย์ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย 
นอกจากนี้ที่ลานวัฒนเทพได้จัดให้มีกิจกรรมลานวิถีไทย ซึ่งประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการสาธิตการทำขนมปังปิ้ง โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การสาธิตการประดิษฐ์หัวโขน และการวาดหน้าด้วยลายเส้นของหัวโขน โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การสาธิตการทอดกล้วยแขก เผือกทอด เต้าหู้ทอด โดยคณะครุศาสตร์, การสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และพิมเสนน้ำ โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, การสาธิตการทำขนมไทย ข้าวเหนียวสังขยา กล้วยบวชชี บวชฟักทอง โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, การสาธิตการทำขนมไทย โดยคณะวิทยาการจัดการ และนิทรรศการ เรื่อง ตำราสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมอื่นๆ