การประชุม คกก.ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/65

รศ.ดร.พงศ์ หรดาล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2565 / การพิจารณากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2565

กิจกรรมอื่นๆ