องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะผู้บริหาร คณบดีและรองคณบดี 6 คณะ และผู้นำนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการตรวจเยี่ยมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตด้านครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึงการปรับตัวสำหรับสถานการณ์ภายหลังของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้มีการสังเคราะห์องค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติในอุดมคติ เปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ศักยภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะเพื่อเสริมจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อน และเพิ่มเติมส่วนที่ขาด เพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บรรลุสมรรถนะในอุดมคติ 14 สมรถนะ ที่เป็นเป้าหมายนอกจากนี้ คณบดีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังได้นำเสนอแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ที่นอกจากจะมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแล้ว ยังมีการเสริมสมรรถนะจำเป็นในยุคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินงาน หรือการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป (digital disruptive) รวมทั้งแผนดำเนินการโครงการพัฒนาการพัฒนาทักษะด้านอุปนิสัย ความสามารถเชิงสมรรถนะที่ช่วยให้สามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (soft skills) ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปี 2565 ที่จะเสริมให้นักศึกษา มีสมรรถนะที่ผู้ประกอบการและสังคมต้องการ ได้แก่ การเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม
จากนั้น องคมนตรี ได้ร่วมรับฟังการอภิปราย และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้ร่วมอภิปรายถึงการรองรับปรับตัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสภานักศึกษาภาคปกติ และองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ