งานประชุมวิชาการระดับชาติ ETCI-CARD 2022

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 (ETCI-CARD 2022) ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำหรับในงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และพัฒนาการเชิงประยุกต์ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่นำเสนอไปตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้
สำหรับงาน ECTI-CARD 2022 กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย การเสวนาวิชาการ กิจกรรมอบรม การนำเสนอผลงานวิจัย พิธีมอบธงเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งที่ 15 และการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
โดยในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการจัดอบรม เรื่อง มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องวัดทางไฟฟ้า และการอบรม เรื่อง Lan Security Monitoring Device 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การเป็นชุมชนแห่งนวัตกร โดย คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, ดร.จินดากร ตู้จินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิแครท จำกัด และคุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด, การเสวนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีสู่ชุมชนแห่งนวัตกร โดย ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ดร.จินดากร ตู้จินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิแครท จำกัด, คุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด, คุณบัญญัติ คำบุญเหลือ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สฤก จำกัด และผู้อำนวยการกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร และ คุณประทีป อ่อนสลุง ประธานชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี, การนำเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยาย และพิธีมอบธงเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งที่ 15 ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร
และในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 

กิจกรรมอื่นๆ