การประชุม คกก.พิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ ครั้งที่ 2/65

ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ระยะที่ 1 เพื่อขอเข้าสู่สัญญาจ้างระยะที่ 2 (5 ปี) จำนวน 1 ราย / การพิจารณากลั่นกรองเพื่อทำสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ระยะที่ 1 เพื่อขอเข้าสู่สัญญาจ้างระยะที่ 2 (5 ปี) จำนวน 1 ราย

กิจกรรมอื่นๆ