วจก.ประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์ของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ เพื่อหารือร่วมกันในการจัดเตรียมข้อมูลแผนงาน/โครงการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนา ฟื้นฟู และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวพร้อมรับกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) และกิจกรรมภายใต้ BCG Model หรือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อจัดส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีเป็นลำดับต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ