การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/65

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการส่งผลการสอบการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 / การพิจารณาแบบคำขอรับการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิของ อ.ศุภณัฐ นุตมากุล / การพิจารณาแบบคำขอรับการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิของ อ.อภิวัฒน์ สุริยศ / การพิจารณาแก้ไขผลการเรียน X (ขส.) และ I (ร) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ
พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ

กิจกรรมอื่นๆ