การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/65

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาการหมดสิทธิสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณารายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน / การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ

กิจกรรมอื่นๆ