พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มรภ.เทพสตรี กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในรูปแบบการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับการทำงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี คือระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2568

กิจกรรมอื่นๆ