การประชุม คกก.บริหารงานวิชาการ มรท. ครั้งที่ 1/65

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาทบทวนการจัดตารางสอนของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / การพิจารณาแนวทางการปฏิบัติการคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป/Portfolio (รับเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ยังไม่เต็มตามแผนการรับเข้าศึกษา) / การพิจารณาร่างตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาร่างแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ