สาขาวิชาดนตรีศึกษาคว้าเหรียญทอง และเหรียญเงินจากการประกวด the 4th Valaya Alongkorn Virtual International Music Competition 2022

ระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 อ.อภิวัฒน์ สุริยศ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา เข้าร่วมการประกวดแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 (the 4th Valaya Alongkorn Virtual International Music Competition 2022) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สำหรับผลการประกวดแข่งขันประเภท Solo Instrument ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ นายวธัญญู ศรีสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4, นายตรีทเศศ โพธิ์ตุ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 4, น.ส.เฉลิมขวัญ พัฒนชัยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ นายณัฐวุฒิ ท่าสุทัศน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
การประกวดแข่งขันประเภท Solo Instrument ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ นายนัฐพงศ์ บุญเทียม นักศึกษาชั้นปีที่ 3, นายชินวัตร อยู่ศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2, น.ส.พิมพ์ผกา สุขสำราญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2, นายภานุพงษ์ บัวแดง  นักศึกษาชั้นปีที่ 1, นายสรวิศ ศรีเฉลียว นักศึกษาชั้นปีที่ 1, นายชนน ขจัดภัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1, น.ส.ทานศรัทธา ไตรโยธี นักศึกษาชั้นปีที่ 1, นายจิรวัฒน์ เกตุดี นักศึกษาชั้นปีที่ 1, น.ส.อรปรียา เอี่ยมจุ้ย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ น.ส.สุพรรษา คล้ายเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นอกจากนี้วงของสาขาวิชาดนตรีศึกษายังได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทWind Ensemble รุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี ซึ่งประกอบด้วย วงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และวง TRU Saxophone Quintet อีกด้วย

กิจกรรมอื่นๆ