การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 2/65

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้แก่ การพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน หรือการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา / การพิจารณาคำของบประมาณเงินรายได้จากการรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ที่เข้าศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน, ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน และร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งและระยะเวลาการนับประสบการณ์หลากหลายของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

กิจกรรมอื่นๆ