การประชุม คกก.บริหารความเสี่ยง มรท. ครั้งที่ 2/65

รศ.วรวุฒิ เทพทอง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การพิจารณาร่างแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับแก้ไข

กิจกรรมอื่นๆ