มรท.รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ติดตามผลการดำเนินงาน รร.ตชด.บ้านเขาสารภี จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.38 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยโรงเรียนนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2513 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีครูตำรวจตระเวนชายแดน หรือครู ตชด. 7 นาย ครูอัตราจ้าง 6 คน มีนักเรียน 68 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กชาวกัมพูชา 28 คน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ อย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และ อ.ศักดิ์ชัย อินจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ซึ่งในปีนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ลงพื้นที่ในการจัดห้องสมุด จัดมุม Green Book จัดมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสอนให้นักเรียนทำสมุดฉีกจากกระดาษเหลือใช้ สำหรับนำมาทำเป็นสมุดโน้ต นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ลงพื้นที่ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ