รับมอบงานอธิการบดี มรท.

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติในการเซ็นเอกสารส่งมอบงานให้แก่ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสที่อธิการบดีคนปัจจุบันครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มีมติเห็นชอบเสนอชื่อ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แต่งตั้งให้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ