วจก.จัดปัจฉิมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ 2/64

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของคณะวิทยาการจัดการ ในรูปแบบการปัจฉิมนิเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับพิธีปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 230 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาและการปฏิบัติตัวในการเข้าสู่โลกการทำงาน ตลอดจนเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ