มรท.ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด ผศ.ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ประจำปี 2565 พิธีมอบใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และพิธีมอบใบอนุญาตศูนย์ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ