การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาฯ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง และ อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง พร้อมกันนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของ ITCศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และเพจเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วย

กิจกรรมอื่นๆ