การลงคะแนนหยั่งเสียงผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จากข้าราชการและพนักงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายหลังปิดหีบการลงคะแนนเสียงในเวลา 16.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าข้าราชการและพนักงานที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน และได้สรุปผลเป็นดังนี้
หมายเลข 1 อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง  ได้รับคะแนนเสียง 101 คะแนน
หมายเลข 2 อ.ปัญญ์ชลี เต่าทอง  ได้รับคะแนนเสียง 151 คะแนน
จากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง จำนวน 563 คน มาใช้สิทธิ จำนวน 274 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 20 คน และเป็นบัตรเสีย จำนวน 2 ใบ

กิจกรรมอื่นๆ