การประชุม คกก.สรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/65

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม / การพิจารณาจัดทำร่างประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาจัดทำร่าง บันทึกข้อความเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาสรุปการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมอื่นๆ