สบท.จัดสัมมนาโอกาสและทางเลือกสำหรับอาจารย์ มรท.ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ โอกาสและทางเลือกสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ.2564 ในรูปแบบการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ประจำที่เข้าร่วมการสัมมนาได้มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 ทั้งเกณฑ์ทั่วไป และเกณฑ์เฉพาะด้าน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจในการขอพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ศ.ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม, ศ.ดร.อภิชาต สุขสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, รศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอน (เฉพาะด้าน), ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนา
สำหรับสัมมนาครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ และ 4 มีนาคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ