การประชุมสรุปการตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง.

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสรุปการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกับคณะผู้บริหาร และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายงานการเงินให้ถูกต้องและสมบูรณ์ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ