การประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/65

คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาภารกิจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ และ ผศ.ดร.นันทนา แจ้งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ