มนส.จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมกล่าวให้โอวาทให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ นายวรายุทธ์ วงษ์สง่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลนนทลีสยาม แม่ดีเด่น ลูกกตัญญู ประจำปี 2564 สาขาลูกผู้สร้างชื่อเสียงต่อประเทศชาติ , รางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนแห่งปีเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 , รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมดีเด่น และรางวัลพัชรภิวัฒน์ ครั้งที่ 1 สาขาผู้อุทิศตนเพื่อสังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการศึกษาสู่สากลอย่างมีมาตรฐาน / พิธีมอบรางวัลให้แก่ นายปรัชญา พวงเพ็ชร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัล รวมบทกวี "แผนแผ่นพ่างเมืองแมน" รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ โครงการประกวดหนังสือดีเด่น รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 18 , รางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ประจำปี พ.ศ.2564 , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บทกวี "รักคือภูมิคุ้มชีวิน" โครงการอ่านยาใจครั้งที่ 2 พลังวรรณกรรมเพื่อสร้างเสริมพลังชีวิตร่วมก้าวผ่านวันเวลาวิกฤตด้วยการอ่าน "ภูมิคุ้มใจ ในวันทุกข์" และรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning งาน Open House เปิดโลกพลังแห่งการเรียนรู้ สถาบันแห่งนวัตกรรม สู่นวัตกรในศตวรรษที่ 21 / พิธีมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ "ส่งเสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย" , การประกวดแข่งขันวงดนตรีระดับชาติ ครั้งที่ 4 Valaya Alongkorn Virtual International Music Competition 2022 และการแข่งขันดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2021 รอบคัดเลือกประเทศไทย / พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษในยุค New Normal ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 และพิธีมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาระยะสั้นจากรัฐบาลจีน โดย Shenyang Ligong University
หลังจากนั้น ผศ.สมทรง กฤตมโนรถ อาจารย์อาวุโสคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้เกียรติในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 3 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท ในโอกาสนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ