การประชุมคณะทำงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ มรท. พ.ศ.2566 - 2570

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570 ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และบุคลากรกองนโยบายและแผน เพื่อหารือร่วมกันในการวางแผนการดำเนินการจัดระดมความคิดเห็นในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ