การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากข้าราชการ หรือพนักงานสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่มิใช่ผู้บริหาร ซึ่งเลือกตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน ภายหลังปิดหีบการลงคะแนนเสียงในเวลา 11.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มนับคะแนนและสรุปผลเป็นดังนี้
หมายเลข 1 นายวัชระ รักษาพล  ได้คะแนนเสียง 53 คะแนน
หมายเลข 2 นางภัคจิรา แท่นทอง  ได้คะแนนเสียง 46 คะแนน
หมายเลข 3 นายศุภธี โตสกุล  ได้คะแนนเสียง 40 คะแนน
จากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง จำนวน 256 คน มาใช้สิทธิ จำนวน 163 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 23 คน และเป็นบัตรเสีย จำนวน 1 ใบ

กิจกรรมอื่นๆ