การประชุม คกก.วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงยุทธศาสตร์ มรท. พ.ศ.2566 - 2570

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570 เพื่อหารือร่วมกันในการวางแผนการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565

กิจกรรมอื่นๆ