การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/65

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการขอปรับแก้ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 / การพิจารณาแบบคำขอรับการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิของ อ.ศุภณัฐ นุตมากุล และ อ.อภิวัฒน์ สุริยศ / การพิจารณาขอแก้ไขผลการเรียนของ อ.วรรณวิษา ปั้นคุ้ม / การพิจารณาแก้ไขผลการเรียน X (ขส.) และ I (ร) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ 

กิจกรรมอื่นๆ