การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/65

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาแบบติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับคณะ รอบ 6 เดือน (1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2564) / การพิจารณาการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

กิจกรรมอื่นๆ