การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 3/65

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินการตามมติสภาคณาจารย์และข้าราชการ / การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเพชรเทพสตรี / การพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติ

กิจกรรมอื่นๆ