การประชุมผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 1/65

อ.ดร.บุญยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
โดยมีวาระที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 / การรายงานแผนการใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 / โครงการพัฒนาบุคลากร / การส่งผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 / การแจ้งพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 / การแจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานทางวิชาการของนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 / การแจ้งการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 / การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2564 / การจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 / การจัดโครงการจิตอาสาและบริการวิชาการ / การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมอื่นๆ