มรท. ร่วมพิธีเปิดการอบรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ปี 2565

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ คุณสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ปี 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ ของจังหวัดลพบุรี อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน อาสาสมัครแรงงานจังหวัดลพบุรี ผู้ดูแลเสียงตามสายและหอกระจายข่าวจากอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอโคกสำโรง และเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลพบุรี รวม 35 คน ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ในการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน ป้องกันข่าวลวง ข่าวปลอม เพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ เป็นการสื่อสารเชิงรุกในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องไม่เกิดการสับสน รวมทั้งสามารถสื่อสารประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสู่ประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจ และนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัชณัฐ ปรารถนารักษ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ