การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/65

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาแก้ผลการเรียน ร. (I) ขส. (X) นักศึกษาภาคปกติ และแก้ผลการเรียน ร. (I) นักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อนำเสนอต่อสภาวิชาการ / การพิจารณาผลการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการ / การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และระดับรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ

กิจกรรมอื่นๆ