การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 3/65

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต / การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม / การพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) คณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขของรายวิชาการ บช 3005211 การบัญชีส่วนราชการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) คณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาการขอเพิ่มคำอธิบายรายวิชา ทท 3013105 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) คณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) / การพิจารณาอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จากการเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย / การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ / การพิจารณาร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย / การพิจารณาร่างกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาการขอทราบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ถูกฟ้องในคำพิพากษาคดีอาญาของศาลจังหวัดลพบุรี คดีหมายเลขดำที่ อ.367/2559 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.1731/2560 / การพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดี

กิจกรรมอื่นๆ