กองบริการการศึกษาจัดแจกเอกสารทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดให้มีการมอบเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและพลศึกษา, สาขาวิชาพลศึกษา, สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, สาขาวิชาดนตรีศึกษา, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำไปใช้ในการสมัครงาน สมัครเรียน หรือสมัครสอบเป็นข้าราชการต่อไป โดยนักศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2564 สามารถติดต่อรับเอกสารทางการศึกษาได้ที่ห้องกองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กิจกรรมอื่นๆ